صدور 6 رای برای ناشران متخلف/8 کتاب از سطح نمایشگاه جمع آوری شد