برخی عدم موفقیت خود را با اظهار نظرهای تند جبران می‌کنند