تل آویو برای تامین گاز خود به فکر شریک دیگری بجز مصر باشد