شیوه های توجیه جاسوسی از حریم خصوصی افراد؛ از آمریکا تا فرانسه