آغاز بکار اقدامات جدی برای اربعین 94 با شکل‌گیری 8 کمیته