روز داغ نمایشگاه؛ از اقبال شهرستانی‌ها به «یار مهربان» تا زیرمیزی‌های ناشران