سرطان پوست بیشترین آمار سرطان را در کاشان به خود اختصاص داده است