مجروحیت شدید 3 سرباز مصری در حمله افراد مسلح در شمال ...