آب بنوشید تا زیبا شوید/ کاهش تیرگی دور چشم با نوشیدن آب کافی