مجمع فوق العاده خرداد فدراسیون ؛ وزیر-کفاشیان ،راند آخر!