صدور حکم سرکرده فرقه انحرافی حلقه بعد از آخرین دفاع