اسرائیل تروریست های آموزش دیده به نوار غزه می فرستد