وزیر بهداشت: هزینه های بیمارستان از 37 به 6 درصد کاهش یافت