کشته شدن 4 تن در نتیجه سقوط یک هواپیمای سبک در آمریکا