جزئیات استخدام وزارت بهداشت در سال ۹۴ (استخدام ۷۷۰۰ نیرو)