حجم بالای کار و حفظ شئونات هموطنان علت جابجایی این دفتر است