چینی‌ها باید کتاب خواندن را از ایرانی‌ها یاد بگیرند