هواپیمایی یمن: 2 هواپیمای صلیب سرخ و پزشکان بدون مرز ...