آنکارا، توافق با الریاض در حمایت از تروریست های ...