بی محلی وزارت ورزش به موفقیت کشتی / کسی به استقبال نیامد!