پهنای باندمان را از كشورهاي عربی می‌خریم/ تاکنون هیچ موضوع جدی در دستور کار شورا مطرح نشده است/ مجلس