50 درصد از مناطق متروکه در شرق تهران بهسازی می‌شود