ابراز ارادت به عضو نهضت آزادی/ بسته شدن غرفه ناشر متخلف/ رونمایی اثری مهم درباره داعش