تاکنون هیچ موضوع جدی در دستور کار شورا مطرح نشده است/ مجلس در حذف شوراهای موازی کم کاری کرده است/ نمی ت