رییس جمهوری درگذشت دکتر صادق آیینه وند را تسلیت گفت