محمودی: شعار نمی‌دهیم، کارمان واقعاً سخت است/ برای کسب پیروزی هر کاری می‌کنیم