چرا برخى از دعاها بى‌اثر است در حالى كه در روايات ...