پرداخت هزینه های بیمارستانی از 37 درصد به 6 درصد کاهش یافته است