3 هزار کلینیک دندانپزشکی دولتی امسال ایجاد می شود/98 درصد مردم بیمه درمانی دارند/95 هزار نیروی وزارت به