ارمنستان خواستار رابطه نزدیک با ایران برای تحقق اهداف اتحادیه اقتصاد اوراسیا شد