مقامات آمریکایی می‌دانند که در میدان مبارزه توانایی رویارویی با نیروهای مسلح ایران را ندارند