کی روش چه گلی به سرمان زده که آنقدر ناز می کند / برای دادکان متأسفم