طی دو روز اول نمایشگاه ۶ رای برای ناشران متخلف صادر شده است/ ۳۹ کتاب به هیئت رسیدگی به تخلفات ناشران ا