اپراتورها هرقدر پهنای باند بخواهند، دراختیارشان قرار می‌دهیم