نیاز به حمایت بیشتر داریم / رسول جزو نوابغ بود / بچه ها امیدوارمان کردند