آراء صادره دو روز اول تخلفات ناشران/ از درج در پرونده تا تعطیلی غرفه/ ناشران متخلف توقیف شدند