غرفه انتشارات مهدی خزعلی در نمایشگاه کتاب تعطیل شد