یکی از مدیران اپل بیشترین حقوق را در بین زنان آمریکایی دریافت می‌کند