ورود به ۱۲ عرصه تامین امنیت غذایی/ارزآوری صادرات ماهی ۲۰ برابر بشکه نفت/ اقتصاد مقاومتی بدون پاسخ مان