حاجی پور،طاهری و عابدین زاده حریفان خود را شناختند