درخواست وزارت ارشاد از رهبر انقلاب برای بازدید از نمایشگاه کتاب