نایب رییس مجمع مشورتی توسعه استانها: این مجمع غیر سیاسی است