تبدیل شدن کرمانشاه به هاب منطقه‌ای غرب در حوزه فناوری اطلاعات