پاسخ حضرت آیت الله سیستانی به پرسشی درباره شرایط ...