عکس/ همه ما هزاران آرزو داریم. ولی بیمار مبتلا به سرطان تنها یك آرزو دارد...