خواندن روزی ۱۰ دقیقه قرآن، از آلزایمر پیشگیری می‌کند