سرپرست فدراسیون اتومبیل رانی : رالی خاورمیانه با هزینه فدراسیون برگزار شد