استاندار کرمانشاه: توسعه استان از مسیر فناوری و ارتباطات می گذرد