حذف هر دو نماینده ایران در مرحله سوم رالی خاورمیانه