نماینده فدراسیون جهانی اتومبیلرانی:رالی خاورمیانه درشیراز با موفقیت همراه بود